fbpx
The Future in a Construction. WorldWide.

P2R

Podjetje MALAJA, Saša Mesarič, s.p. je na javnem razpisu  Spodbuda za zagon podjetji v problemskih območjih v letih 2020-2021 ( P2R 2020/2021 ) uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt »Pridobitev nepovratnih sredstev za uspešen zagon podjetja«. 

In tako dobilo  podporo vzpostavitev pakirnega centra (Malaja Fulfilment) in širitev prodaje na domačem trguter ujih trgih.

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe » Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetji, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spreminja specifični kazalnik » povečanje indeksa podjetniške dejavnosti«

Cilji javnega razpisa so

Zmanjšanje razvojnega zaostanka na problemskih območjih

Zagon novih podjetji

Nova delavna mesta in zaposlovanje

Aktivnosti podjetja MALAJA, Saša Mesarič, s.p., v okviru operacije P2R Spodbuda za zagon podjetji v problemskih območjih v letih 2020-2021 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za razvoj.